תנאי שימוש באיזור אישי באתר b2c.azorim.co.il

כניסה למערכת דיירים

תנאי שימוש איזור אישי

למערכת דיירים
בלחיצה על כפתור "למערכת דיירים" אני מצהיר/ה כי קראתי והסכמתי לתנאי השימוש באיזור האישי.


תנאי שימוש
האזור האישי באתר אזורים www.azorim.co.il  (להלן: "האזור האישי" (הוקם כדי לסייע לרוכשי הדירות ולהנגיש להם מידע בנוגע לדירה שנרכשה על ידם ולגבי הפרויקט בו היא מצויה.
המידע המופיע באזור האישי מבוסס על הנתונים הנמצאים במערכות המידע של אזורים  )להלן:  "החברה") ואולם לא כל המידע המצוי במערכות המידע של החברה מופיע באזור האישי.
כמו כן, המידע שבאזור האישי אינו מתעדכן סימולטנית עם עדכון הנתונים במערכות המידע של החברה ועדכון כאמור מבוצע אחת למספר ימים בלבד. תדירות העדכון תקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה. בהתאם לכך ייתכנו אי התאמות בין המידע המופיע באזור האישי לבין המידע במערכות המידע של החברה. 
בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באזור האישי לבין המידע המופיע במערכות המידע של החברה יגבר המידע במערכות המידע של החברה. 
סוג המידע שיעלה לאזור האישי והיקפו עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
המידע המוגש באזור האישי מוגש כשירות ללקוחות החברה והחברה תהא רשאית להפסיקו (כולו או חלקו) בכל עת שהיא בהתאם לשיקול דעתה. 


באשרי את ההסכם הזה אני מצהיר / ה כי :
א. אני מבקש/ת להצטרף לשירות/ים המקוונים שמציעה החברה, כפי שיקבעו על ידה מעת לעת ובכללם:
צפייה בנתוני הדירה, מצב החשבון כולל פירוט תשלומים וחיובים, הודעות לקראת תשלום והודעות אחרות.
ב. ידוע לי ששירותים מקוונים מסוימים עשויים להתווסף ו/או להשתנות ו/או להגרע. 
ג. ידוע לי כי ככל שרכשתי את הדירה ביחד עם בן / בת – זוגי או ביחד עם אחר/ים (להלן: "הרוכש הנוסף") המידע המצוי באזור האישי יהיה נגיש לכל אחד מאיתנו בנפרד וכי האחריות לשמירת המידע המצוי באזור האישי חלה על כולנו יחד ועל כל אחד לחוד. אני מתחייב/ת לשפות את החברה בגין העברת מידע מהאזור האישי לצדדים שלישיים שלא בהרשאת  הרוכש הנוסף ואני מתחייב/ת לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.


כמו כן בחתימתי על ההסכם הזה אני מצהיר / ה כי :
ד. לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ו/או את מספר הטלפון הנייד שלי באזור האישי, וכי החברה ומי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לדואר האלקטרוני הזה ולמספר הטלפון הנייד הזה כל הודעה ו/או תזכורת ו/או מצב חשבון ו/או התראות בגין תשלומים ו/או מועדי חיובים ו/או כל מידע ו/או כל מידע שיווקי ו/או כל מידע פרסומי של החברה או של גורמים מטעמה. 
הסכמתי זו לקבלת מידע שיווקי ו/או פרסומי היא עצמאית ובלתי תלויה בהסכמתי לקבלת מידע ו/או הודעות כאמור ברישא של סעיף זה ומשכך הנני רשאי/ת לבטל הסכמתי זו במלואה או בחלקה בכל עת באמצעות שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-5632632.
ה. מוטלת עליי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הנגישות לדואר האלקטרוני הזה לרבות השימוש בו על ידי המורשים לכך מטעמי בלבד, ואני פוטר/ת את החברה מכל חבות ו/או אחריות בגין כך.
ו. האזור האישי מכיל מידע אישי שהחוק מחייב להגן עליו. בהתאם לכך, האזור האישי עומד בתקן ISO 27001. ואולם, ידוע לי כי ברגע שהמידע עובר למחשב ו/או למכשיר הנייד שלי, האחריות להגנה על המידע היא גם שלי וכי עלי לנקוט את כל האמצעים הסבירים לשמירה על הסיסמה שתסופק לי בכל כניסה וכניסה ועל הפרטים האישיים כדי למנוע שימוש בהם ללא הרשאתי. כמו כן, ידוע לי כי עלי לוודא שאיש אינו צופה במידע באזור האישי יחד עימי. 
ז. ידוע לי שהמידע באזור האישי הינו אישי בלבד, וכל המידע, לרבות מצב חשבון וכן מסמכים שיוצגו בו, ככל שיוצגו, יהיו נגישים אך ורק לי באמצעות הסיסמה החד-פעמית שתונפק לי בעת כל ניסיון כניסה  לשירות.
ח. ידוע לי שכדי לשמור על המידע שבאזור האישי הסיסמה שתשלח לטלפון הנייד שלי הינה חד פעמית וכי בתום כל שימוש באזור האישי יפוג תוקפה של הסיסמה הנ"ל. בהתאם לכך, ככל שאבקש להכנס לאזור האישית פעם נוספת, תשלח אלי סיסמה חד פעמית חדשה.
ט. ידוע לי שרק אני אחראי/ת לשמירת הסודיות של הסיסמה החד-פעמית שתשלח לי בעת כל כניסה וכניסה לאזור האישי, ושרק אני אחראי/ת לכך שאיש לא יוכל לצפות ללא רשותי יחד איתי במסך בעת שאני גולש/ת באזור האישי.  לכן אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע באזור האישי כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הסיסמה החד-פעמית שתמסר לי בכל כניסה  ו/או כתוצאה מצפייה במידע בלי מתן היתר מפורש לכך, ובכלל זה לבני משפחה.
י. ידוע לי כי במקרה של טעות או לצורך קבלת מידע נוסף, עלי לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה.


מחלקת שירות הלקוחות שלנו עומדת לרשותך למענה על כל שאלה בטלפון: 03-5632632.
 

למערכת דיירים
בלחיצה על כפתור "למערכת דיירים" אני מצהיר/ה כי קראתי והסכמתי לתנאי השימוש באיזור האישי.
 

מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל