Top Banner

בלב העשייה של אזורים

נמצאים הבית והקהילה...

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.2.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.2.2017

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 23.2.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ותתקיים ביום ה', 2.3.2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום ג', 24.1.2017, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 23.2.2017, עד השעה 09:00, ולבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 23.2.2017, עד השעה 11:00. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 23.2.2017, עד השעה 09:00. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 13.2.2017. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 18.2.2017. לפרטים נוספים אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה מיום 18.1.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-007539) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il

 

 

מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל