Top Banner

בלב העשייה של אזורים

נמצאים הבית והקהילה...

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 15.1.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 15.1.2017

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה כי האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה, שהייתה אמורה להתכנס ביום ד', 11.1.2017, נדחתה ותתכנס ביום א', 15.1.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב, כשעל סדר יומה המתוקן הארכת כהונתם של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל ומר יצחק וולף כדירקטורים חיצוניים בחברה. לפרטים נוספים אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח זימון אסיפה מתוקן מיום 5.1.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-003282) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il
 
 
 
מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל